Organizing Committee:

Steering Committee  Chairs
Xiaohong Guan (CN)
Min Wu (CN)
Okyay Kaynak (TR/CN)
Xinghuo Yu (AU)
Kamal Al-Haddad (CA)
Thilo Sauter (AT)
Huijun Gao (CN)

General Chairs
Jinhua She (JP)
Weihua Cao (CN)
Armando W. Colombo (DE)
Yang Shi (CA)

Technical Program Chairs
Xin Chen (CN)
Luis Gomes (PT)
Jundong Wu (CN)
Peng Cheng (CN)

Publications Chairs
Chengda Lu (CN)
Bin Zhang (US)
Mihoko Niitsuma (JP)

Publicity Chairs
Luefeng Chen (CN)
Hui Zhang (CN)
Chao Shen (CA)
Valeriy Vyatkin (FI)
Daisuke Chugo (JP)

Special Sessions Chairs
Wenkai Hu (CN)
Xinkai Chen (JP)
Fei Gao (FR)
Paulo Leitao (PT)
Wenbin Dai (CN)

Workshops Chairs
Chuanke Zhang (CN)
Hipólito Guzmán (ES)
Ya-Jun Pan (CA)

Work-In-Progress Chairs:
Kaifeng Dong (CN)
Larisa Dunai (ES)
Chengbin Ma (CN)

Industry Forum Chairs:
Victor Huang (US)
Allen Chen (US)
Michael Condry (US)
Yebin Wang (US)

Finance Chairs
Jianqi An (CN)
Aleksander Malinowski (US)

Local Arrangement Chairs
Xiongbo Wan (CN)
Sheng Du (CN)
Rusheng Li (CN)

Young Professional Chairs
Marek Jasinski (PL)
Xiaofeng Zong (CN)
Mingxi Liu (US)

Award Committee Chairs
Yong He (CN)
Mo-Yuen Chow (US)

Conference Secretary 
Zhengtao Liu (CN)
Feng Wang (CN)

 

© Copyright 2021-2024 - ICPS 2023-China University of Geosciences, Wuhan